Xưởng doa mài động cơ

Phục hồi lốc máy

Phục hồi lốc máy

Doa xi lanh

Doa xi lanh

Mài trục cơ

Mài trục cơ

Đánh bóng xi lanh

Đánh bóng xi lanh

Phục hồi mặt quy lát

Phục hồi mặt quy lát

Phục hồi trục cam

Phục hồi trục cam

Tay biên, ắc, bạc ắc

Tay biên, ắc, bạc ắc

Các tin khác

Các tin khác